Home
รายละเอียดการใช้สนามยิงปืนอัดลมสนามยิงปืน ทอ.

1.ต้องเป็นสมาชิกของสนามยิงปืน ทอ. ก่อน

2.ถ้าเป็นแล้วค่าบริการ ใช้สนามครั้ง ละ 20 บาท (ห้องแอร์)

3.ผู้ใช้ต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ถ้าต่ำกว่าต้องมีผู้ปกครองควบคุมดูแล

 


 
rtafshooting, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting