Home
วิสัยทัศน์สนามยิงปืน ทอ.

๑. วิสัยทัศน์

 สนามยิงปืนกองทัพอากาศ ดอนเมือง เป็นสนามยิงปืนมาตรฐาน เป็นเลิศ

ในการให้บริการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

 ๒. พันธกิจ

๑. ดำเนินการให้บริการแก่สมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อคุณภาพการให้

บริการและความพึงพอใจสูงสุด

๒. เป็นสนามยิงปืนมาตรฐาน และสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีแก่กอง

ทัพอากาศ

๓. บริหารจัดการด้วยเทคนิค และวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อประสิทธิภาพใน

การดำเนินการที่เหมาะสมกับเทคดนโลยีในปัจจุบัน

๔. เสริมสร้างและพัฒนาบุคคลากร ให้มีศักยภาพในกรดำเนินงานสอด

คล้องกับปััจจุบันและอนาคต

 
rtafshooting, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting