Home
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง กระสุนปืน วัตถุระเบิด พ.ศ.2490

                                                                                   

: บทนิยาม
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและ ดอกไม้เพลิง พุทธศักราช 2477
(2) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและ ดอกไม้เพลิง แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477
(3) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและ ดอกไม้เพลิง แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2)
(4) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและ ดอกไม้เพลิง (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2479
(5) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและ ดอกไม้เพลิง (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2484
และบรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติ ไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
(1) "อาวุธปืน" หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่ง เครื่องกระสุนปืน โดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่อง กลไกอย่างใด ซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของ อาวุธนั้นๆ ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวง
(2) "เครื่องกระสุนปืน" หมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดด กระสุนปราย กระสุนแตก ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิดและจรวด ทั้งชนิด ที่มีหรือไม่มีกรด แก๊สเชื้อเพลิง เชื้อโรค ไอพิษ หมอกหรือควัน หรือกระสุน ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิดและจรวดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน หรือเครื่อง หรือสิ่งสำหรับอัดหรือทำใช้ ประกอบเครื่องกระสุนปืน
(3) "วัตถุระเบิด" คือวัตถุที่สามารถส่งกำลังดันอย่างแรงต่อสิ่ง ห้อมล้อมโดยฉับพลัน ในเมื่อระเบิดขึ้น โดยมีสิ่งเหมาะมาทำให้เกิดกำลังดัน หรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้นทำให้มีแรงทำลายหรือแรงประหารกับ หมายความรวมตลอดถึงเชื้อประทุต่าง ๆ หรือวัตถุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึง กันซึ่งใช้หรือทำขึ้นเพื่อทำให้เกิดการระเบิด ซึ่งรัฐมนตรีจะได้ประกาศระบุไว้ ในราชกิจจานุเบกษา"
(4) "ดอกไม้เพลิง" หมายความรวมตลอดถึงพลุประทัดไฟ ประทัดลมและวัตถุอื่นใด อันมีสภาพคล้ายคลึงกัน
(5) "สิ่งเทียมอาวุธปืน" หมายความว่า สิ่งซึ่งมีรูปและลักษณะอัน น่าจะทำให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืน
(6) "มี" หมายความว่า มีกรรมสิทธิหรือมีไว้ในครอบครองแต่ไม่ หมายความถึงการที่อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดที่มีไว้โดยชอบด้วย กฎหมายและตกอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น ซึ่งไม่ต้องห้ามตาม มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัตินี้เท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาสิ่งที่ว่านี้มิให้สูญหาย
(7) "สั่ง" หมายความว่า ให้บุคคลใด ส่งหรือนำเข้ามาจากภาย นอกราชอาณาจักร
(8) "นำเข้า" หมายความว่า นำเข้ามาจากภายนอก ราชอาณาจักรไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ
(9) "รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 พระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ มาตรา 8ทวิ มิให้ใช้บังคับแก่
(1) อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ สิ่งเทียม อาวุธปืน ของ
(ก) ราชการทหารและตำรวจที่มีหรือใช้ในราชการ
(ข) หน่วยราชการที่มีหรือใช้เพื่อป้องกันประเทศ หรือรักษา ความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(ค) หน่วยราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่มีและใช้ในการป้องกัน รักษาทรัพย์สินอันสำคัญของรัฐ
(ง) ราชการทหารและตำรวจตาม (ก) หรือหน่วยราชการ ตาม (ข) ที่มอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการของทหารและ ตำรวจหรือของหน่วยราชการแล้วแต่กรณี
(2) อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนประจำเรือเดินทะเล รถไฟ และอากาศยานตามปกติซึ่งได้แสดงและให้พนักงานศุลกากรตรวจตามกฎหมาย แล้ว
(3) ดอกไม้เพลิงสัญญาณประจำเรือเดินทะเล อากาศยาน และ สนามบินตามปกติ
หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามวรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือ (ค) รวม ทั้งชนิด ขนาด และการกำหนดจำนวน ตลอดจนการมีและใช้ การเก็บรักษา การพาติดตัวการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนลักษณะ และการอย่างอื่นที่จำเป็นเพื่อ การรักษาความปลอดภัยอันเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนที่ให้หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าว มีและใช้หรือมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการนั้น ให้เป็นไป ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรานี้ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โดยพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ (ฉบับที่ 7) ปีพ.ศ. 2522 มาตรา 3

มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจแต่งตั้งนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่อื่น และออก กฎกระทรวงในเรื่องต่อไปนี้คือ
(1) จำกัดชนิดและจำนวนอาวุธปืนของกระทรวงทบวงกรมอื่นนอก จากของราชการทหารและตำรวจหรือหน่วยราชการตาม มาตรา 5 วรรคสอง
(2) วางระเบียบการทะเบียน การขอและการออกใบอนุญาต
(3) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ซึ่งต้องไม่เกินอัตราในบัญชีท้าย พระราชบัญญัตินี้
(4) กิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง (1) ตาม มาตรา 5 วรรคสอง และ มาตรา 55 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย
ในส่วนที่เกี่ยวกับการศุลกากรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษา การตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงร่วมกับรัฐมนตรีว่า การกระทรวงมหาดไทยด้วย
ในส่วนที่เกี่ยวกับการศุลกากรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษา การตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี้ด้วย
กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรานี้ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โดยพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ (ฉบับที่ 7) ปีพ.ศ. 2522 มาตรา 3
 
rtafshooting, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting